వైఖానస సూత్రం - వనౌషధుల వినియోగం

వైఖానస సూత్రం - వనౌషధుల వినియోగం (In Telugu) Discourse By: Prof. V S Vishnu Bhattacharyulu ( Vaikhanasa Agama Chudamani ), National Sanskrit University, Tirupati.
Comments

Popular posts from this blog

Vikhanasa Maharshi

సద్భావనలు: జీవాత్మ - పరమాత్మ