కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు ( విశ్వక్సేన గద్య మరియు కృష్ణ గద్య )

అందరికి కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు.

वसुदॆव सुतं दॆवं कंस चाणूर मर्दनम् । दॆवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम् ॥१॥

కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా విశ్వక్సేన గద్య మరియు కృష్ణ గద్య


Comments

Popular posts from this blog

Vikhanasa Maharshi

సద్భావనలు: జీవాత్మ - పరమాత్మ