వైఖానస గ్రంథములు


వైఖానస గ్రంథములు

యజ్ఞాధికారము 51 వ అధ్యాయంలో ఏయే ఋషులు ఏయే గ్రంథములు రచించినదీ తెలుపబడినది.

భృగు మహర్షి ప్రోక్తములు
యజ్ఞాధికారము, ఖిలాధికారము,  క్రియాధికారము,  వాసాధికరము,  మానాధికారము, నిరుక్తాధికారము, ప్రకీర్ణాధికారము, అర్చనాధికారము, వర్ణాధికారము, పురాధికారము, చిత్రాధికారము.

మరీచి మహర్షి ప్రోక్తములు
జయసంహిత, ఆనందసంహిత , సంజ్ఞానసంహిత , వీరసంహిత , విజయసంహిత, విజితసంహిత, విమలసంహిత , జ్ఞానసంహిత , విమానార్చనాకల్పము అను 9 గ్రంథములు.

అత్రి మహర్షి ప్రోక్తములు 
సమూర్తార్చనాధికారము అనబడే ఆత్రేయతంత్రము , పూర్వతంత్రము , విష్ణు తంత్రము , ఉత్తర తంత్రము, అను గ్రంథములు.

కాశ్యప మహర్షి ప్రోక్తములు 
సత్యకాండ, తర్కకాండ, జ్ఞానకాండ, సంతానకాండ, కాశ్యపకాండ .

Comments

Popular posts from this blog

Vikhanasa Maharshi

సద్భావనలు: జీవాత్మ - పరమాత్మ