Brahmavaivarta Purana on Vaikhanasa Kalpa Sutra

The Brahmavaivarta Purana says:

trimurtinam yadha Vishnuh sivananutu sadasivah I
dharmanam Vaishnavo dharma smritinam manava smritih
vipranam vedavidusham yadha Vaikhanaso varah I
sutranam tatpranitantu yatha srestatamam smritam II

Just like the Vishnu among the Trimurthis, Sadasiva among the Sivas, Vaishnava dharma among the dharmas, Manusmriti among the smritis, among the Barahmins, erudite vedic scholors are great; so too among the Kalpasutras, the Vaikhanasa Kalpasutras are great.

Source: Vaikhanasa Agama A Brief Introduction

Comments

Popular posts from this blog

Vikhanasa Maharshi

సద్భావనలు: జీవాత్మ - పరమాత్మ